Status SPS

Drukuj
Utworzono: niedziela, 02, wrzesień 2012 Administrator

ROZDZIAŁ I

Postanowienia ogólne

§ 1

Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły zwane dalej: STOWARZYSZENIEM jest dobrowolnym, samorządnym zrzeszeniem mającym na celu rozwijanie i propagowanie inicjatyw, postaw i działań sprzyjających poprawie warunków i poziomu nauczania.

§ 2

Siedzibą Stowarzyszenia jest Łomża.

§ 3

Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów ustawy Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. z 1989r. Nr 20, poz.104 z późn. zm.) oraz niniejszego statutu i z tego tytułu posiada osobowość prawną.

§ 4

Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnym celu działania.

§ 5

Stowarzyszenie swoim działaniem obejmuje obszar Rzeczypospolitej Polskiej. Dla właściwego realizowania swych celów Stowarzyszenie może prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 6

Czas trwania Stowarzyszenia jest nieograniczony.

§ 7

Stowarzyszenie realizuje cele przez:                                                                                                                

 1. wielostronne propagowanie działalności gospodarczej,
 2. współpracę i wzajemną pomoc członków Stowarzyszenia,
 3. z osobami i instytucjami w zakresie zbierania informacji i wymiany doświadczeń w dziedzinie ekonomi i działalności gospodarczej,
 4. doradztwo i pomoc prawną oraz ekonomiczną podmiotom gospodarczym oraz szkolenia,
 5. inne działania sprzyjające rozwojowi statutowych celów organizacyjnym,  
 6. prowadzenie działalności integrującej członków Stowarzyszenia poprzez aktywność kulturalną, rekreacyjną i towarzyską.

§ 8

Stowarzyszenie celem realizacji swych statutowych celów może powołać inne organizacje w granicach prawem dopuszczonych.

§ 9

Realizując powyższe cele Stowarzyszenie opiera się na społecznej pracy członków. Może jednak zatrudniać pracowników do prowadzenia swych spraw.

§ 10

Członkiem Stowarzyszenia może być pełnoletni obywatel Rzeczypospolitej Polskiej oraz cudzoziemiec wnoszący istotny wkład dla realizacji celów Stowarzyszenia. Osoby prawne mogą być członkami wspierającymi.

§ 11

Członkostwo Stowarzyszenia nabywa się przez przyjęcie kandydatury przez Zarząd Stowarzyszenia zwykłą większością głosów w drodze uchwały.

§ 12

1. Członkowie Stowarzyszenia zobowiązani są:                                                                                                 

 1. swoją postawą i działaniami przyczyniać się do wzrostu roli i znaczenia Stowarzyszenia,
 2. dbać o jego dobre imię,
 3. zabiegać o poprawę opinii społecznej i klimatu wokół środowiska ludzi interesu,
 4. popierać i czynnie realizować cele Stowarzyszenia,
 5. przestrzegać postanowień statutu i powszechnie obowiązującego prawa.

2. Członek Stowarzyszenia ma prawo brać udział w życiu Stowarzyszenia, w szczególności:

 1. przysługuje mu bierne i czynne prawo wyborcze,
 2. wnioskować we wszystkich sprawach dotyczących celów i funkcjonowaniu Stowarzyszenia,                        
 3. korzystać z innych możliwości, jakie stwarza swoim członkom Stowarzyszenie.

§ 13

1. Osoby prawne mogą zostać członkami wspierającymi poprzez złożenie oświadczenia woli zarządowi Stowarzyszenia, który podejmuje w tej kwestii stosowną uchwałę.

2. W takim samym trybie następuje ustanie członkostwa wspierającego Stowarzyszenia.

3. Formę i rodzaj wspierania Stowarzyszenia członkowie wspierający ustalą z Zarządem Stowarzyszenia.

4. Członkowie wspierający będą korzystać z praw przysługujących członkom zwyczajnym.

§ 14

Skreślenie z listy członków Stowarzyszenia następuje przez:

1. Rezygnację pisemną złożoną na ręce Zarządu.

2. Wykluczenie przez Zarząd:

 • za działalność sprzeczną ze statutem oraz uchwałami Stowarzyszenia,
 • nieusprawiedliwione nie branie udziału w pracach Stowarzyszenia,
 • utratę praw obywatelskich w wyniku prawomocnego wyroku sądu,

3. Śmierć członka.

§ 15

Od uchwały Zarządu w przedmiocie wykluczenia członkowi przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia Członków na co najmniej 21 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia. Uchwała Walnego Zgromadzenia jest ostateczna.

ROZDZIAŁ II

Władze stowarzyszenia

§ 16

Władzami Stowarzyszenia są:

1. Walne Zgromadzenie Członków,

2. Zarząd,

3. Komisja Rewizyjna.

§ 17

Kadencja wszystkich władz wybieralnych Stowarzyszenia trwa 2 lata.

§ 18

Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, jeśli dalsze postanowienia statutu nie stanowią inaczej.

§ 19

Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zgromadzenie Członków.

1. Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd co najmniej jeden raz na dwanaście miesięcy lub częściej, a także na pisemny uzasadniony wniosek co najmniej 1/4 członków Stowarzyszenia lub na wniosek Komisji Rewizyjnej, powiadamiając o jego terminie, miejscu i pro­pozycjach porządku obrad wszystkich członków listami poleconymi lub w każdy inny skuteczny sposób co najmniej 14 dni przed terminem rozpoczęcia obrad.

2. W Walnym Zgromadzeniu winna uczestniczyć co najmniej połowa członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, a w drugim - może ono skutecznie obradować bez względu na liczbę uczestników.

3. W Walnym Zgromadzeniu mogą uczestniczyć członkowie zwyczajni Stowarzyszenia oraz z głosem doradczym członkowie wspierający i zaproszeni goście.

4. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:

 • uchwalanie programu działania Stowarzyszenia,
 • rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
 • uchwalanie regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia,
 • udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi,
 • wybór członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
 • uchwalanie zmian statutu,
 • podejmowanie uchwał w sprawie powoływania przez Stowarzyszenie innych organizacji,
 • podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia,
 • rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu wniesionych przez członków Stowarzyszenia,
 • rozpatrywanie skarg członków Stowarzyszenia na działalność Zarządu.

5. Uchwały Walnego Zgromadzenia padają zwykłą większością głosów członków.

6. Zmiana statutu, odwołanie Prezesa, członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej oraz rozwiązanie Stowarzyszenia, wymaga kwalifikowanej większości 50% plus l głos przy obecności minimum połowy członków Stowarzyszenia w I terminie i bez względu na liczebność w II terminie.

7. Każdemu członkowi przysługuje jeden głos.

§ 20

1. Zarząd składa się z 6 członków wybranych przez Walne Zgromadzenie na 2-letnią kadencję.

2. Zarząd składa się z Prezesa i 2 wiceprezesów, Skarbnika i 2 członków.

3. Prezesa powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie na 2-letnią kadencję.

4. Zarząd konstytuuje się na pierwszym po wyborach zebraniu.

5. Do kompetencji Zarządu należy:                                                                     

 • przyjmowanie nowych członków Stowarzyszenia,
 • reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie dla innych władz Stowarzyszenia.

§ 21

1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków wybranych przez Walne Zgromadzenie.

2. Komisja Rewizyjna składa się z przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i l członka.

3. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

 • kontrola bieżącej pracy Stowarzyszenia,
 • składanie wniosków w przedmiocie absolutorium na Walnym Zgromadzeniu,
 • występowanie z wnioskiem o zwolnienie Walnego Zgromadzenia.

§ 22

W razie zmniejszenia się składu władz Stowarzyszenia wymienionych w § 16 pkt.2,3,4 w czasie trwania kadencji, uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze ich kooptacji. Kooptacji dokonują pozostali członkowie organu, którego skład uległ zmniejszeniu. W tym trybie można powołać nie więcej niż połowę składu organu.

§ 23

1. Majątek Stowarzyszenia powstaje z darowizn, spadków, zapisów, dochodów z własnej działalności oraz ofiarności publicznej.

2. Funduszami i majątkiem Stowarzyszenia zarządza Zarząd.

3. Do reprezentowania Stowarzyszenia oraz do zaciągania zobowiązań majątkowych jest upoważniony Prezes i członek Zarządu bądź dwóch członków Zarządu łącznie.

§ 24

1. Stowarzyszenie rozwiązuje się na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia lub w innych przypadkach przewidzianych w przepisach prawa.

2. W sprawach nie uregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie postanowienia Prawa o stowarzyszeniach.

3. W razie likwidacji Stowarzyszenia środki majątkowe przekazuje się na rzecz III Liceum Ogólnokształcącego w Łomży.

Gościmy

Odwiedza nas 35 gości oraz 0 użytkowników.

(c) 1998-2017 III Liceum Ogólnokształcące im. Żołnierzy Obwodu Łomżyńskiego AK w Łomży, ul. Senatorska 13, 18-400 Łomża, tel 86-216-6720