Wnioski z nadzoru pedagogicznego sprawowanego w roku szkolnym 2015/2016 przez kuratora oświaty w Białymstoku

Drukuj
Utworzono: środa, 07, wrzesień 2016 Super User
 1. Uczniowie są zmotywowani do nauki i wiedzą od czego zależą ich sukcesy. Dostrzegają użyteczność tego, czego uczą się w szkole i czują się odpowiedzialni za własny rozwój. Jednocześnie duża część uczniów liceów ogólnokształcących uważa, że ich osiągnięcia nie są związane z nauką w szkole.
 2. Uczniowie chętnie włączają się w działania charytatywne.
 3. Szkoły wspierają uczniów w różnych sytuacjach i odpowiednio do rozpoznanych potrzeb. Częściej szkoła udziela wsparcia uczniom w razie trudności, natomiast w niewielkim stopniu spełnia ich oczekiwania w zakresie rozwijania zainteresowań.
 4. W szkole podejmuje się inicjatywy na rzecz rozwoju zdolności uczniów, jednak częściej za sukces uznaje się wyniki uzyskiwane w konkursach, zawodach sportowych niż z zakresu rozwoju i nabywania przez nich umiejętności.
 5. Oferta zajęć pozalekcyjnych opiera się w większym stopniu na zajęciach wspomagających uczniów w nauce niż na tych, które ich interesują.
 6. Nauczyciele uwzględniają w procesie lekcyjnym zalecane warunki i sposoby realizacji podstawy programowej.
 7. Nauczyciele współpracują ze sobą w rozwiązywaniu problemów, doskonaleniu metod i form pracy oraz prowadzeniu badań wewnętrznych co sprzyja doskonaleniu zawodowemu i wzbogacaniu oferty szkoły.
 8. Niewielu nauczycieli posługuje się podczas lekcji w sposób stały technologiami informacyjno-komunikacyjnymi.
 9. Nauczyciele rzadko nawiązują do tego, czego uczniowie uczą się na innych przedmiotach oraz do aktualnych wydarzeń w Polsce i na świecie.
 10. W szkołach rzadko analizuje się wyniki badań zewnętrznych innych niż wyniki oceniania zewnętrznego.
 11. Wnioski uzyskane z prowadzonych analiz nie zawsze wykorzystuje się do doskonalenia procesu dydaktycznego i wychowawczego.
 12. Szkoły w bardzo szerokim zakresie współpracują ze środowiskiem lokalnym.
 13. W szkole widoczny jest udział nauczycieli w procesie decyzyjnym, natomiast włączanie w system decydowania uczniów, pracowników szkoły i rodziców odbywa się w niewielkim stopniu.
 14. Duża grupa rodziców nie korzysta z możliwości jakie daje prawo oświatowe w zakresie współdecydowania o ważnych dla procesu edukacyjnego sprawach.
 15. Pracownicy niepedagogiczni są partnerami szkół w procesie zapewniania bezpieczeństwa i sprawowania opieki nad uczniami.

Gościmy

Odwiedza nas 46 gości oraz 0 użytkowników.

(c) 1998-2017 III Liceum Ogólnokształcące im. Żołnierzy Obwodu Łomżyńskiego AK w Łomży, ul. Senatorska 13, 18-400 Łomża, tel 86-216-6720