Wspomnienie o Henryku Wiśniewskim

Henryk Wiśniewski urodził się w Wiśniewie k. Ostrołęki 10 czerwca 1925 r. Do wybuchu wojny ukończył szkołę podstawową i rozpoczął naukę w gimnazjum w Ostrołęce.

W marcu 1942 r. wstąpił do Armii Krajowej. Po szkoleniu rekruckim, w maju 1943 r. ukończył konspiracyjną szkołę podoficerską. Uczestniczył w przerzutach granicznych do Generalnej Guberni oraz w patrolach dywersyjnych. Od kwietnia 1944 r. działał w oddziale partyzanckim ppor. Bolesława Kurpiewskiego Orlika.

W czasie akcji Burza oddział wszedł w skład I batalionu dowodzonego przez kpt. Tadeusza Budnego Swobody w odtwarzanym 5 pułku ułanów spieszonych Armii Krajowej. Jesienią 1944 r., po przejściu frontu i rozbrojeniu oddziału, deportowany do łagru w Ostaszkowie, a w kwietniu 1945 r. przewieziony do specłagru Diagilewo koło Riazania.

Do kraju powrócił w 1946 r. Zdał maturę, studiował na Wydziale Prawa UW oraz, już w czasie pracy zawodowej, na Wydziale Finansów SGPiS. Pracę zawodową rozpoczął w NBP Oddział Ostrów Mazowiecka. Przeniesiony służbowo do Oddziału w Łomży, był wieloletnim dyrektorem aż do przejścia na emeryturę w 1992 r. Wtedy też odsłonił wojenne fragmenty swojej AK-owskiej przeszłości. Był prezesem Zarządu Światowego Związku Żołnierzy AK w Łomży.

Zmarł 16 listopada 2009 r. Podczas pogrzebu uczniowie III LO zaciągnęli przy trumnie zmarłego wartę honorową. Uczeń Krystian Cempa w imieniu społeczności szkolnej podziękował śp. Henrykowi Wiśniewskiemu za prowadzone przez niego lekcje żywej historii i świadectwo patriotyzmu.

Henryk Wiśniewski był pomysłodawcą nadania III LO w Łomży imienia Żołnierzy Obwodu Łomżyńskiego Armii Krajowej. Także z jego inicjatywy odsłonięto tablicę memoratywną przy III LO poświęconą żołnierzom i komendantom AK. Popularyzował wiedzę o historii Polski w latach okupacji hitlerowskiej i sowieckiej poprzez publikacje historyczne i na spotkaniach z młodzieżą. Wielokrotnie był zapraszany do naszej szkoły. Uczniowie zapamiętali go jako starszego, statecznego, opanowanego i życzliwego Pana, który zawsze chętnie przyjmował zaproszenie, z pasją, ale i z przejęciem opowiadał o czasach wojny, dzielił się swoimi doświadczeniami, przeżyciami. Uczestniczył jako gość honorowy w uroczystościach patriotycznych, szczególnie 14 lutego - w rocznicę powstania AK i nadania szkole imienia.

View the embedded image gallery online at:
http://lo3lomza.webd.pl/index.php/archiwum#sigFreeId9b1fe0b6f2

Historia budynku przy Senatorskiej 13

Przed II wojną światową

Dzieje budynku, w którym obecnie mieści się III Liceum Ogólnokształcące w Łomży są nierozerwalnie złączone z historią miasta. Pierwotnie w gmachu tym znajdował się szpital żydowski.

Powstanie obiektu przypadło na okres szybkiego rozwoju gospodarczego i demograficznego Łomży. Poważny wkład w rozkwit miasta wniosła społeczność żydowska, która na mocy zezwolenia Namiestnika Królestwa Polskiego w 1822 r. otrzymała zgodę na osiedlenie się w Łomży. 2 grudnia 1823 r. łomżyńscy Żydzi zwrócili się do Komisji Rządowej Spraw Wewnętrznych i Policji z prośbą o wydanie zezwolenia na zamieszkiwanie w centralnej części miasta przy ul. Giełczyńskiej, Senatorskiej. Restrykt Księcia Namiestnika gen. Józefa Zajączka z dnia 10 grudnia 1823 r. zezwolił Żydom osiedlać się na obszarze całego miasta.

W obrębie ulic Senatorska, Szkolna, Woziwodzka, Żydowska Gmina Wyznaniowa wzniosła szereg budynków, mających służyć ludności żydowskiej Łomży.

W 1897 r. na ulicy Senatorskiej wzniesiony został szpital żydowski, w okolicach którego mieściły się domy modlitewne, mykwa i szkoły wyznaniowe wszystkich szczebli.

II wojna światowa

Podczas wojny obronnej w 1939 r. w szpitalu żydowskim opiekę znajdowali żołnierze broniący Ziemi Łomżyńskiej przed wojskami niemieckimi. Po zajęciu Łomży przez Armię Czerwoną w dniu 29 września 1939 r. władze sowieckie przemianowały szpital żydowski na szpital miejski. Dysponował on czterema oddziałami: wewnętrznym, chirurgicznym, zakaźnym i położniczym.

Po wybuchu wojny sowiecko-niemieckiej w czerwcu 1941 r. Łomża znalazła się pod okupacją niemiecką. Naziści w ramach realizowanej polityki eksterminacji ludności żydowskiej utworzyli w Łomży getto, które funkcjonowało od 12 sierpnia 1941 r. do 2 listopada 1942 r. Znajdowało się ono w południowo-wschodniej części Łomży, począwszy od pl. Starego Rynku i ul. Senatorskiej po ul. Rybaki i Zieloną.

Budynek szpitala żydowskiego znalazł się w obrębie getta. Nakazem władz niemieckich utworzono w nim Judenrat - radę żydowską. Kompetencje Judenratu ograniczały się do wykonywania poleceń okupanta i zadań administracyjnych.

13 września 1944 r. do Łomży wkroczyły wojska sowieckie. Miasto było zniszczone w 60-70%. Najbardziej ucierpiały ulice leżące w pobliżu Narwi: Zdrojowa, Senatorska, Rybaki, Krzywe Koło, Rządowa, Nadnarwiańska, Zjazd oraz śródmieście z terenami przyległymi do Starego Rynku i pl. Kościuszki.

W wyniku działań wojennych budynek byłego szpitala żydowskiego uległ znacznemu zniszczeniu, pozostały jedynie zewnętrzne mury.

Okres powojenny

W 1946 r. łomżyńskie władze oświatowe powołały do życia Publiczną Średnią Szkołę Zawodową. Siedzibą szkoły miał być budynek przy ul. Senatorskiej 13. Odbudowa i przystosowanie gmachu do potrzeb szkolnych zakończyły się w 1951 r.

Od 1 września 1951 r. w budynku tym rozpoczęła naukę młodzież Technikum Mechanicznego w Łomży. W latach 1974-1977 dokonano rozbudowy gmachu poprzez dobudowanie trzeciej kondygnacji.

W 1996 r. budynek przy ul. Senatorskiej 13 stał się nową bazą III Liceum Ogólnokształcącego.

Czasy obecne

View the embedded image gallery online at:
http://lo3lomza.webd.pl/index.php/archiwum#sigFreeId1c77524932

Trafne inicjatywy

Akcje krwiodawstwa

Już od ponad 10 lat w III LO odbywają się akcje krwiodawstwa pod hasłem Młoda krew ratuje życie. Uczniowie chętnie biorą udział w tym przedsięwzięciu. Do dziś oddali ponad 400 litrów krwi.

Rok szkolny Oddana krew
(litry)
2001/2002 13,950
2002/2003 27,000
2003/2004 21,650
2004/2005 37,400
2005/2006 30,350
2006/2007 30,850
2007/2008 38,650
2008/2009 76,250
2009/2010 56,700
2010/2011 75,850
2011/2012 15,750
2012/2013 42,300

Caritas

Szkolne Koło Caritas jest młodzieżową organizacją działającą na terenie szkoły na zasadzie wolontariatu chrześcijańskiego.

Powstało we wrześniu 2006 r. W ramach swojej działalności młodzież należąca do SKC odwiedza łomżyńskie hospicjum, dom dziecka, świetlicę socjoterapeutyczną prowadzoną przez Caritas. Bierze też udział w akcjach charytatywnych, np.: świątecznych i wakacyjnych zbiórkach żywności, w Międzynarodowych Dniach Wolontariusza i Międzynarodowych Dniach Osób Niepełnosprawnych, Wigilijnym Dziele Pomocy Dzieciom, Diecezjalnym Balu Charytatywnym. Na terenie naszej szkoły organizuje loterie, z których dochody są przeznaczone na rzecz osób potrzebujących, także z naszej szkoły.

Członkowie grupy chętnie stają do rywalizacji w konkursach i zdobywają pierwsze miejsca. Biorą też udział w warsztatach i koloniach prowadzonych przez Caritas.

Grupa teatralna Makarioi

Z inicjatywy o. Pawła Truszkowskiego została utworzona grupa teatralna Makarioi, w której młodzież naszej szkoły mogła zaprezentować swoje talenty aktorskie.

9 listopada 2004 r. grupa zdobyła kwalifikację do Wojewódzkiego Podlaskiego Forum Teatrów Dzieci i Młodzieży Szkolnej w Białymstoku za wystawienie spektaklu Jesteś Gośka.

Ważnym wydarzeniem było przygotowanie Misterium Męki Pańskiej, które dla mieszkańców Łomży po raz pierwszy wystawiono w 2004 r.

Zespół muzyczny

Zespół instrumentalno-muzyczny prowadzony przez pana Janusza Kiljana działa od początku istnienia szkoły.

Grą i śpiewem uświetnia szkolne uroczystości i imprezy uczniowskie. Reprezentuje również szkołę na zewnątrz. W 1998 r. pod nazwą LO-3 zdobył II miejsce na Wojewódzkim Przeglądzie Twórczości Dzieci i Młodzieży Prezentacje 98 w Grajewie.

W latach 2000-2003 jako grupa Akord zdobywał nagrody i wyróżnienia w przeglądach poezji śpiewanej w Łapach, Sokółce, Kuźnicy Białostockiej i Białymstoku. Wielokrotnie, wraz z członkami Koła Żywego Słowa, przygotowywał oprawę artystyczną obchodów Dni Honorowego Krwiodawstwa organizowanych w Teatrze Lalki i Aktora w Łomży. Dużym wyzwaniem dla zespołu była pomoc w przygotowaniu kolejnych edycji Konkursu Poezji i Piosenki Patriotycznej Polska to my. Jego skład ma charakter rotacyjny (w ciągu dwudziestu lat przewinęło się przez niego kilkadziesiąt osób), ciągle pracuje i na pewno nie powiedział (wygrał i wyśpiewał) ostatniego słowa.

Klub Return

Uczniowski Klub Sportowy Return Łomża został założony w kwietniu 2004 r. przy III Liceum Ogólnokształcącym w Łomży. Inspiracją do powstania klubu były spektakularne osiągnięcia tenisowe na arenie ogólnopolskiej oraz międzynarodowej uczniów naszej szkoły: Rafała Palińskiego i Sebastiana Zalewskiego. UKS Return Łomża zrzesza przede wszystkim uczniów III LO w Łomży oraz najbardziej utalentowaną tenisowo młodzież innych łomżyńskich szkół.

Stowarzyszenie co roku jest organizatorem lokalnych, wojewódzkich i ogólnopolskich turniejów tenisa dla dzieci i młodzieży. Poza tenisem klub prowadzi również sekcję siatkówki chłopców i dziewcząt, LA, futsalu chłopców. Klub UKS Return liczy około 70 członków. Prezesem klubu jest pan Tomasz Poreda.

Koło Żywego Słowa

Niemal od początków funkcjonowania naszej placówki istniała grupa młodzieży o zainteresowaniach artystycznych, która przyjęła nazwę Koło Żywego Słowa. Jej pierwszym opiekunem była pani Zofia Adamska, zaś od 2006 r. panie: Lidia Choińska i Katarzyna Życzkowska.

Cel programowy koła to między innymi odkrywanie przez młodych ludzi świata wartości, marzeń i wyobraźni oraz rozbudzanie zainteresowania sztuką w szerokim tego słowa znaczeniu. Dlatego też młodzież należąca do Koła Żywego Słowa na zajęciach doskonali umiejętności artystyczne, którymi może pochwalić się nie tylko przed społecznością szkolną, ale także lokalną.

Młodzi artyści przygotowali wiele montaży słowno-muzycznych, uświetniając tym ważne wydarzenia w życiu szkoły. Organizowali wieczorki poetyckie z udziałem twórców Ziemi Łomżyńskiej, wydali tomiki poezji. Brali także udział w wielu konkursach recytatorskich, zajmując w nich czołowe miejsca. Kilkakrotnie przygotowywali artystyczną oprawę obchodów Dni Honorowego Krwiodawstwa organizowanych przez PCK w Łomży, a także Spotkanie Wigilijne dla pracowników łomżyńskiej oświaty. Od kilku lat włączają się w organizację Konkursu Poezji i Piosenki Patriotycznej Polska to my.

Grupę, poza wspólnymi zainteresowaniami, łączy specyficzna więź, dzięki której każde spotkanie jest niezapomnianym przeżyciem.

Spotkania i wieczorki poetyckie

Uwrażliwieniu na słowo poetyckie służą organizowane od kilku lat w szkole spotkania z poetami pochodzącymi z naszego regionu.

Młodzież miała m. in. możliwość poznania warsztatu poetyckiego Jarosława Zenona Choromańskiego ? poety Ziemi Łomżyńskiej oraz poety Zenona Faszyńskiego.

Na spotkaniach z nimi poznawała źródła ich poetyckich inspiracji oraz okoliczności powstawania wierszy.

Zgłębianie tajników literatury umożliwiają również wieczorki poetyckie, m.in. Wieczór Jednego Wiersza. Uczniowie przedstawiają na nich swoją twórczość oraz prezentują wiersze, które w sposób szczególny zapisały się w ich pamięci. Poznają także utwory swych kolegów zamieszczone w zbiorkach poetyckich wydanych przez III Liceum Ogólnokształcące.

Spotkania poetyckie w naszej szkole cieszą się dużą popularnością. Dostarczają uczestniczącej w nich młodzieży wielu emocji i wzruszeń. Rozwijają pasję literacką oraz wzbogacają wiedzę na temat współczesnej poezji polskiej i obcej. Cenne jest również to, że umożliwiają nawiązanie kontaktu ze znanymi w regionie poetami.

Tomiki poezji

Ukazały się trzy tomiki poezji uczniów III LO. Znajdują się w nich wiersze ludzi młodych, dopiero wkraczających w dorosłość, wrażliwych, pełnych zapału i wiary w sens pisania.

Utwory zamieszczone w zbiorkach świadczą o ich zdolności do empatii potrzebie wyrażenia w pięknym słowie własnych emocji. Odkrywają prawdę o nich, są zwierciadłem ich duszy.

Sylwia Kamińska - Życie

Życie to takie?
Nigdy nie wiesz, co i kiedy się stanie,
Co dzień kroczysz po ścieżkach lichych
Mając o sobie wysokie mniemanie.
Dewastacja - to Twoja pasja życiowa
Zło dodaje Ci energii do życia,
Co i kiedy chcesz to masz?
U ciebie wszystko jest do zdobycia!!!

Dawid Zaraziński - 3 niebo

w obliczu światła i ciemności
migamy pewnie
ptaki powietrza i ognia
oddechy wieczności
nawoływania w takt burzy
schronienia w porządku ciszy
tacy jesteśmy wojownicy
bez skrupułów i pośpiechu
władcy namiętnych pocałunków życia

Paweł Obrycki - Chwila

Bo to chwila nieskończona
trwa i trwa
minuta za minutą
godzina za godziną
trwa i trwa.
Bo to chwila nieskończona
i trwa i trwa ciągle
i mija w końcu
i minęła.
O!
I ktoś umarł
faktycznie
chwila minęła.

Projekt Dam radę

Mając na celu aktywizację młodzieży III LO w Łomży, zaangażowaliśmy się w roku szkolnym 2006/2007 w realizację projektu Dam radę finansowanego przez fundację Nowoczesna Polska. Program zakładał wyrównywanie szans edukacyjnych młodzieży z mniejszych ośrodków poprzez współpracę szkoły licealnej z gimnazjalną.

Naszym partnerem zostało Państwowe Gimnazjum w Krynkach. Głównymi założeniami programu, prowadzącymi do realizacji celu, była promocja wielokulturowości regionów łomżyńskiego i krynieckiego, przybliżenie wiedzy o historii Łomży i Krynek, współpraca między uczniami i nauczycielami z III LO w Łomży i PG w Krynkach.

Efektem programu były wspólne zajęcia warsztatowe, połączone ze zwiedzaniem Tykocina i Kiermus oraz wymiana informacji zdobytych podczas realizacji projektu oraz albumów o historii Łomży i Krynek z uwzględnieniem zagadnień wielokulturowości regionów.

Wszystkie działania przyczyniły się do popularyzacji postaw tolerancji wśród młodzieży.

Program Szkoła bez przemocy

W roku szkolnym 2007/2008 III Liceum Ogólnokształcące w Łomży uczestniczyło w ogólnopolskim programie Szkoła bez przemocy, którego celem było przeciwdziałanie przemocy w polskich szkołach przez zwiększenie świadomości problemu, zmianę postaw wobec przemocy, a także dostarczenie szkołom konkretnego wsparcia oraz narzędzi, które skutecznie i systemowo zwalczałyby to zjawisko. Program Szkoła bez przemocy swoim patronatem objął Prezydent RP Lech Kaczyński.

W ramach programu przygotowano i zrealizowano trzy projekty: Kultura łagodzi obyczaje, Mamo, tato! Poznajemy zabytki Podlasia i Działanie uskrzydla ? agresja usidla.

Zwieńczeniem działań było zorganizowanie 5 czerwca 2008 r. Dnia szkoły bez przemocy. Tego dnia uczniowie w grupach dyskutowali na temat przyczyn, przejawów i skutków zachowań agresywnych z różnych punktów widzenia (ofiary, świadka i sprawcy). Wskazywali sposoby przeciwdziałania przemocy w szkole. Ważnym punktem obchodów tego dnia była prelekcja przedstawicieli policji.

W przygotowanie i przeprowadzenie akcji Dzień szkoły bez przemocy zaangażowali się wszyscy uczniowie, szczególnie zaś młodzież z klasy IIb, która przygotowała spektakl pt. Spotkanie

Podjęte przez szkołę działania poskutkowały otrzymaniem ogólnopolskiego certyfikatu Szkoły bez przemocy.

Warsztaty dziennikarskie

Od ponad trzech lat redakcja gazetki szkolnej LET IT 3! bierze udział w corocznych warsztatach dziennikarskich organizowanych przez Fundację Nowe Media. Pod okiem dziennikarzy Fundacji młodzież uczy się etyki dziennikarskiej, prawa prasowego i autorskiego, wykorzystania w praktyce wolnych licencji, poszczególnych gatunków dziennikarskich oraz technik komunikacji. W rezultacie na platformie mam.media.pl powstają kolejne wydania multimedialnej gazetki szkolnej.

Uczennica Wioleta Walewska wzięła udział w organizowanym przez Fundację obozie dla młodych, obiecujących dziennikarzy.

W roku szkolnym 2011/2012 w ramach warsztatów uczniowie wzięli udział w II edycji Szkoły Młodzieżowej Akcji Multi medialnej - szkoły z pasją, w ramach której przygotowali projekt o charakterze społecznym. Halloween po polskuto ich próba adaptacji na rodzimym gruncie zapożyczonej tradycji. W ramach projektu redakcja zebrała w szkole 33 kg słodyczy, które przekazała Ośrodkowi Adopcyjno-Opiekuńczemu w Łomży. Patronat nad akcją pełniło Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Konkurs Ad exemplum, razem możemy wiele

III Liceum Ogólnokształcące uczestniczyło w konkursie ogłoszonym przez Kuratorium Oświaty w Białymstoku odbywającym się pod hasłem: Ad exemplum, razem możemy wiele. Jego celem było promowanie skutecznych działań wychowawczych integrujących środowisko szkolne i zapewniających uczniom bezpieczeństwo. W obu edycjach konkursu odnieśliśmy sukces, zdobywając w roku 2009 wyróżnienie, a rok później zajmując II miejsce w województwie.

Sukces w konkursie to efekt wielu działań służących integracji i bezpieczeństwu uczniów, wzbogaceniu oferty edukacyjneji pozaedukacyjnej, zwiększeniu aktywności uczniów, nawiązaniu współpracy z innymi szkołami.

Program pierwszej pomocy przedmedycznej uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

W roku szkolnym 2009/2010 nasze liceum skorzystało z oferty Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie i jako jedna z 75 szkół w Polsce przystąpiło do realizacji projektu: Program nauczania pierwszej pomocy przedmedycznej uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi ? opracowanie i pilotażowe wdrożenie programów.

Adresatami projektu byli głównie uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. W ramach programu w naszej szkole przeprowadzono cykl zajęć mających na celu wyposażenie młodzieży w wiedzę niezbędną w sytuacjach udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

Udział w projekcie umożliwił nauczycielowi prowadzącemu zajęcia zdobycie odpowiedniej wiedzy oraz umiejętności z zakresu pierwszej pomocy. Szkoła otrzymała również sprzęt do udzielania pomocy przedmedycznej oraz fantom do resuscytacji osoby dorosłej i dziecka. Jednak najważniejszym osiągnięciem naszych uczniów było to, że posiedli oni umiejętności, dzięki którym być może w przyszłości uratują komuś życie.

Wizyta gimnazjalistów z Ejszyszek (Litwa)

W kwietniu 2009 r. gościliśmy w naszej szkole grupę młodzieży z gimnazjum w Ejszyszkach na Litwie.

Do spotkania doszło dzięki współpracy nauczycieli III LO z łomżyńskim oddziałem Stowarzyszenia Wspólnota Polska i osobistemu zaangażowaniu pani Prezes Hanki Gałązki. Wizyta była okazją do promowania postaw patriotycznych poprzez poznawanie historii i kultury rejonu solecznickiego i Ziemi Łomżyńskiej.

Uczniowie uczestniczyli również w warsztatach dotyczących przestrzegania praw człowieka.

Szkoła Odkrywców Talentów

III LO podejmuje działania aktywizujące uczniów, rozwijające ich indywidualne predyspozycje i talenty. Wykorzystuje różne okoliczności do promowania kreatywnej młodzieży na forum szkoły i w środowisku lokalnym. Efektem tego jest przyznany w roku szkolnym 2011/2012 tytuł Szkoły Odkrywców Talentów. Certyfikat świadczy o tym, że nasza szkoła przyczynia się do odkrywania, promocji i wspierania uzdolnionych uczniów.

Spotkania z historią najnowszą

Wychodząc naprzeciw zainteresowaniom uczniów naszej szkoły historią najnowszą, zorganizowaliśmy we współpracy z białostockim oddziałem Instytutu Pamięci Narodowej wystawy tematyczne.

11 marca 2010 r. miało miejsce otwarcie wystawy Kto ratuje jedno życie, ratuje cały świat... Pomoc ludności żydowskiej pod okupacją niemiecką w województwie białostockim 1941-1944, które zostało poprzedzone wykładem oraz wystąpieniami naszych uczniów w oparciu o prezentacje multimedialne dotyczące kultury, obyczajów, religii żydowskiej oraz dziejów ludności żydowskiej Łomży.

W kwietniu 2010 r. zorganizowaliśmy kolejną wystawę ? Sybiracy. Deportacje obywateli polskich w głąb ZSSR w latach 1939-1941, która była kanwą zajęć warsztatowych skierowanych do maturzystów. Młodzież naszej szkoły pod opieką p. Mirosławy Jankowskiej, w ramach projektu Katyń - w 70 rocznicę zbrodni, wyjechała do Katynia. Z kolei w marcu 2011 r. otworzyliśmy wystawę - W imieniu Rzeczypospolitej... skazani na karę śmierci w woj. białostockim w latach 1945-1956 połączoną z wykładem oraz zajęciami warsztatowymi.

Ważnym wydarzeniem dla uczniów szczególnie zainteresowanych problematyką relacji polsko-żydowskich oraz sytuacją polityczną dzisiejszego Izraela, było spotkanie z p. Aleksem Dancygiem, historykiem Instytutu Yad Vashem, do którego doszło 12 października 2011 r.

Niesłabnącą popularnością cieszą się cykliczne wykłady z zakresu polskiej historii najnowszej prowadzone przez pracowników oddziału białostockiego IPN.  ramach obchodów trzydziestej rocznicy wprowadzenia stanu wojennego w Polsce nasi uczniowie na lekcjach wychowawczych wysłuchali referatu oraz obejrzeli film dokumentalny poświęcony okolicznościom wprowadzenia stanu wojennego oraz realiom życia w tamtym czasie. Młodzież naszej szkoły mogła również obejrzeć wystawę ukazującą wydarzenia grudnia 1981 r. oraz uczestniczyć w zajęciach warsztatowych poświęconych ocenie postaw Polaków w tej krytycznej dla Polski chwili.

Krótka historia III LO

2 kwietnia 1992 r. Kurator Oświaty Cezary Kocon i Wojewoda Łomżyński Jerzy Brzeziński podpisali porozumienie dotyczące utworzenia Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Medycznych w Łomży.

6 kwietnia tego samego roku Kurator Oświaty w Łomży z dniem 1 czerwca 1992 r. powołał do życia III Liceum Ogólnokształcące w Łomży.

Pismem z 11 maja 1992 r. funkcję dyrektora powierzono mgr. Jerzemu Cieślewskiemu.

View the embedded image gallery online at:
http://lo3lomza.webd.pl/index.php/archiwum#sigFreeIdf599d12ccd

1 września 1992 r. rok szkolny w III Liceum Ogólnokształcącym rozpoczęło zaledwie 68. uczniów w dwóch klasach oraz 15. nauczycieli.

Pierwszą siedzibą naszej szkoły był budynek Zespołu Szkół Medycznych przy ulicy Wiejskiej 16. Po czterech latach, 1 września 1996 r., nowy rok szkolny powitaliśmy już w budynku po Zespole Szkół Mechanicznych przy ulicy Senatorskiej 13.

Nadanie szkole imienia

14 lutego 1998 r., w 56. rocznicę powstania Armii Krajowej, Kurator Oświaty w Łomży Helena Sutyniec nadała III Liceum Ogólnokształcącemu w Łomży imię Żołnierzy Obwodu Łomżyńskiego Armii Krajowej.

Sztandar podarowała szkole warszawska Fundacja Teresy i Zdzisława Knobel.

Tego dnia gościli w naszej szkole przedstawiciele władz miasta, a także przedstawiciele łomżyńskiego garnizonu. Gośćmi honorowymi byli p. Henryk Wiśniewski - prezes Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Oddział w Łomży oraz p. Stanisław Gawrychowski, autor książki Na placówce AK.

Od tamtej pory pana Henryka Wiśniewskiego gościliśmy nie tylko podczas odbywającego się corocznie Święta Szkoły - 14 lutego i podczas uroczystości upamiętniających Święto Niepodległości, ale także na lekcjach wychowawczych. Jego wspomnienia z czasów wojny i okupacji były dla naszej młodzieży niezwykle wymowną lekcją historii kształtującą właściwą postawę obywatelską i wartości patriotyczne.

Wyrazem hołdu złożonego patronowi szkoły jest zbiór pamiątek wyeksponowanych w pracowni historycznej i na holu na II piętrze. Dzięki młodzieży, kombatantom i ich rodzinom zgromadzone zostały liczne pamiątki, m.in. fragmenty umundurowania, odznaczenia i części uzbrojenia byłych żołnierzy podziemia. Wśród eksponatów są także materiały propagandowe z okresu walk pod dwiema okupacjami - rozkazy, meldunki, fotografie, notki biograficzne żołnierzy AK. Ważne miejsce zajmuje sztandar AK przechowywany w jednej z gablot.

Te wszystkie znaki minionego czasu niewątpliwie skłaniają młodzież do zadumy nad dziejami naszej ojczyzny i nie pozwalają zapomnieć o tych, którzy jej historię tworzyli.

View the embedded image gallery online at:
http://lo3lomza.webd.pl/index.php/archiwum#sigFreeIdb3bc73d73c

Spotkania z kombatantami

Ważną rolę w kształtowaniu postaw patriotycznych młodzieży pełnią spotkania z kombatantami. Członkowie Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej oraz Związku Sybiraków w Łomży zapraszani są na uroczystości szkolne oraz uczestniczą w zajęciach z młodzieżą, podczas których dzielą się swoimi wspomnieniami z czasów wojny i okresu powojennego.

Oprócz pana Henryka Wiśniewskiego, przyjaciela szkoły, długoletniego prezesa oddziału łomżyńskiego ŚZŻAK, mieliśmy zaszczyt gościć p. Irenę Baranowską-Tyman, żołnierza ZWZ-AK, członkinię SZŻAK, p. Mariana Paliwodę oraz p. Kazimierza Wojewodę członków łomżyńskiego oddziału Związku Sybiraków.

View the embedded image gallery online at:
http://lo3lomza.webd.pl/index.php/archiwum#sigFreeIdb1762b2262

Wizyta Jolanty Kwaśniewskiej

1 września 2000 r. w naszej szkole gościła żona ówczesnego Prezydenta RP p. Jolanta Kwaśniewska, która przekazała ufundowane przez kancelarię Prezydenta RP kompletne wyposażenie szkolnej pracowni internetowej.

Jak napisała potem Gazeta Wyborcza Uczniów III LO w Łomży pani prezydentowa namawiała do tego, aby dobrze korzystali z danego im czasu do nauki i uczyli się języków obcych.

View the embedded image gallery online at:
http://lo3lomza.webd.pl/index.php/archiwum#sigFreeId2934fa4ac5

Uroczyste otwarcie stałej ekspozycji poświęconej Bohaterom walk o wolność Ojczyzny

W oparciu o zbiory będące własnością p. Henryka Wiśniewskiego 12 listopada 2002 r. w III LO w Łomży miało miejsce uroczyste otwarcie stałej ekspozycji po-święconej Bohaterom walk o wolność Ojczyzny.

Składa się na nią dwanaście gablot przedstawiających odpowiednio:

  • gablota I - historię założenia i działalności Polskiej Organizacji Wojskowej na Ziemi Łomżyńskiej,
  • gabloty II, III, IV - wydarzenia roku 1920 na Ziemi Łomżyńskiej,
  • gablota V - historię 18 Dywizji Piechoty,
  • gablota VI - historię 33 Pułku Piechoty,
  • gabloty VII, VIII, IX - przebieg kampanii wrześniowej na Ziemi Łomżyńskiej,
  • gabloty X, XI - historię obwodu łomżyńskiego Armii Krajowej,
  • gablota XII - została opracowana na podstawie materiałów przekazanych naszej szkole przez p. Irenę Baranowską-Tyman, żołnierza ZWZ-AK, członkinię ŚZŻAK. Zbiory poświecone są p. Zofi i Dąb-Biernackiej ps. ?Jagienka?, organizatorce łączności i szefa łączniczek w latach 1940-1945 między Komendą Okręgu Wileńskiego a Komendą Główną AK w Warszawie w stopniu kapitana, oficerowi II Korpusu, odznaczonej dwukrotnie Krzyżem Walecznych oraz Krzyżem AK. Ponadto gablota zawiera informacje na temat historii VI Wileńskiej Brygady AK.

View the embedded image gallery online at:
http://lo3lomza.webd.pl/index.php/archiwum#sigFreeIddfd3c19222

Ekspozycja wykorzystywana jest przez nauczycieli naszej szkoły na lekcjach historii i godzinach wychowawczych poświęconych patronowi szkoły.

Promocja książki Ziemia Łomżyńska w latach walki i okupacji 1939-1945

W kwietniu 2004 r. w naszej szkole odbyła się promocja książki Mieczysława Laszczkowskiego pt. Ziemia Łomżyńska w latach walki i okupacji 1939-1945. Spotkanie miało uroczysty charakter nie tylko ze względu na znamienite grono gości, ale również z powodu poruszanych treści.

Prelegenci ze wzruszeniem mówili o czasach wojny, wspominali zaangażowanie, z jakim podejmowali walkę z okupantem, uświadamiali zebranym (zwłaszcza młodzieży) wartość ojczyzny i potrzebę poświęcania się dla niej.

View the embedded image gallery online at:
http://lo3lomza.webd.pl/index.php/archiwum#sigFreeId2142f63f5b

10 lat z patronem

10. rocznica nadania szkole imienia to dla całej społeczności szkolnej ważne wydarzenie. Przygotowywaliśmy się do niego bardzo starannie. Opracowana i wydana została broszura pt.: 10 lat z patronem, która zawiera informacje na temat historii szkoły, budynku przy ulicy Senatorskiej 13 - siedziby szkoły od 1996 roku - i Żołnierzy Obwodu Łomżyńskiego Armii Krajowej. Zorganizowano i przeprowadzono międzyszkolne (a w dwóch przypadkach nawet ogólnopolskie) konkursy: Poezji i Piosenki Patriotycznej Polska to my, literacki Bo wolność krzyżami się mierzy, plastyczny AK w walce z Niemcami i wiedzy o AK.

Najważniejszą częścią obchodów jubileuszu była akademia, w której udział wzięli liczni goście. Szczególnie gorąco pani dyrektor Grażyna Chodnicka powitała przybyłych na uroczystość żołnierzy AK: p. Henryka Wiśniewskiego - Prezesa Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Oddział w Łomży, p. Annę Polak, p. Marię Babiel, p. Helenę Getek, p. Irenę Baranowską-Tyman, p. Jerzego Getek., p. Józefa Gabiniewicza, p. Stanisława Hermanowskiego, p. Jana Olszewskiego. To oni dają świadectwo prawdzie o tamtych czasach, są żywą lekcją historii dla współczesnej młodzieży, dlatego przez zebranych gości i uczniów naszej szkoły zostali przyjęci bardzo ciepło, czego wyrazem były gromkie brawa i kwiaty.

Wszyscy uczestnicy jubileuszu szkoły w skupieniu i z zainteresowaniem wysłuchali wykładów przygotowanych przez pracowników IPN. Pan Leszek Rysak mówił o prawdach i mitach narosłych wokół Armii Krajowej, zaś Krzysztof Sychowicz przedstawił postawy akowców i dylematy, z którymi musieli zmagać się żołnierze obwodu łomżyńskiego AK w latach 1944-45, gdy radość wolności zamieniała się w rozpacz kolejnego zniewolenia.

Po prelekcjach pracownicy IPN podarowali szkole tablice m.in. z unikatowymi zdjęciami walczących żołnierzy AK. Mają one pomagać młodzieży w odkrywaniu zagadek tamtych czasów i przybliżać postawy bohaterskich żołnierzy.

Po wystąpieniach gości zaprezentowała się młodzież naszej szkoły w montażu słowno-muzycznym zatytułowanym Jeśli zapomnę o Nich, Ty Boże zapomnij o mnie.

Uczniowie w przejmujący sposób opowiedzieli historię żołnierzy walczących o wolność Ojczyzny. Szczególne wzruszenie, a nawet łzy było widać na twarzach zebranych, gdy uczeń w mundurze żołnierskim, przy blasku świec i lampy, na tle choinek i autentycznych zdjęć z tamtych czasów, pisał list z Katynia do Maryni. Mieliśmy wtedy wrażenie, że uczestniczymy nie w przedstawieniu, ale że towarzyszymy prawdziwemu oficerowi w pożegnaniu z ukochaną.

Kolejnym punktem uroczystości było wręczenie nagród zwycięzcom konkursów organizowanych z okazji 10. rocznicy nadania szkole imienia.

View the embedded image gallery online at:
http://lo3lomza.webd.pl/index.php/archiwum#sigFreeId3a51652748

Ostatnim elementem uroczystości było zwiedzanie wystawy poświęconej działalności żołnierzy AK, przygotowanej na holu na II piętrze w szkole. Był to czas nie tylko na indywidualne refleksje, ale też rozmowy z akowcami.

Odsłonięcie tablicy memoratywnej

13 lutego 2009 r. już po raz jedenasty obchodziliśmy rocznicę nadania szkole imienia Żołnierzy Obwodu Łomżyńskiego Armii Krajowej. Ważnym wydarzeniem obchodów Święta Szkoły było odsłonięcie i poświęcenie tablicy upamiętniającej komendantów i inspektorów AK.

W uroczystości, oprócz nauczycieli i uczniów naszego liceum, udział wzięli między innymi żołnierze Armii Krajowej (p. Anna Polak, p. Maria Babiel, p. Tadeusz Danowski) z prezesem Światowego Związku Żołnierzy AK oddział w Łomży panem Henrykiem Wiśniewskim na czele, zaprzyjaźniona ze szkołą pani Irena Baranowska--Tyman (łączniczka z czasów wojny).

Spotkanie z żołnierzami Armii Krajowej, świadkami trudnej polskiej historii, sprowokowało naszą młodzież do refleksji na temat bohaterstwa, poświęcenia i wierności ojczyźnie. Na znak hołdu dla heroicznej postawy żołnierzy młodzież objęła wartę honorową przy pomniku, złożyła kwiaty i zapaliła znicze.

W trakcie uroczystości wszyscy wysłuchali krótkich referatów przybliżających sylwetki czterech dowódców obwodu łomżyńskiego AK, którym poświęcona jest tablica i obejrzeli montaż poetycko--muzyczny zatytułowany Ojczyźnie naszej bądźmy wierni przygotowany przez uczniów z Koła Żywego Słowa i zespołu muzycznego.

Jak zwykle wykazali się oni profesjonalizmem. Zachwycili zebranych perfekcyjnie dobranym repertuarem i mistrzostwem w wyrażaniu emocji zapisanych w tekście.

W budowaniu nastroju zadumy pomagały pełne ekspresji pieśni patriotyczne wykonane z wielkim zaangażowaniem i przejęciem. Gromkie brawa otrzymali również uczniowie naszej szkoły, którzy w strojach z epoki romantyzmu tańczyli poloneza, tradycyjny polski taniec. Całość dopełniała scenografia, której głównym motywem była biało-czerwona szarfa oplatająca brzozowy krzyż. Wszystko to sprawiło, że uroczystość stała się źródłem wspomnień dla kombatantów, a dla uczniów naszej szkoły doskonałą lekcją historii i patriotyzmu.

View the embedded image gallery online at:
http://lo3lomza.webd.pl/index.php/archiwum#sigFreeIdb292515b88

Podlaska Rodzina Szkół Imienia Bohaterów Walki o Niepodległość Rzeczypospolitej

III LO w Łomży znalazło się w gronie szkół założycielskich Podlaskiej Rodziny Szkół Imienia Bohaterów Walki o Niepodległość Rzeczypospolitej. Akt utworzenia Rodziny został podpisany 5 marca 2010 r. w siedzibie podlaskiego Kuratorium Oświaty w Białymstoku. Głównym celem działalności Rodziny jest poszerzanie wiedzy młodzieży o historii walk i polskich dążeniach niepodległościowych, bohaterach narodowych od końca XVIII do XX wieku oraz kształtowanie świadomości narodowej i patriotycznej młodzieży. 29 września 2010 r. uczniowie i nauczyciele naszego liceum wzięli udział w I Sejmiku Aksjologicznym Podlaskiej Rodziny Szkół Imienia Bohaterów Walk o Niepodległość Rzeczy-pospolitej w Korycinie, którego tematyka dotyczyła problemu współczesnego rozumienia wartości patriotycznych.

View the embedded image gallery online at:
http://lo3lomza.webd.pl/index.php/archiwum#sigFreeId74b0b6a7ee

Dwadzieścia lat minęło...

View the embedded image gallery online at:
http://lo3lomza.webd.pl/index.php/archiwum#sigFreeIdf8ad71cb8f

 

Gościmy

Odwiedza nas 4 gości oraz 0 użytkowników.

(c) 1998-2017 III Liceum Ogólnokształcące im. Żołnierzy Obwodu Łomżyńskiego AK w Łomży, ul. Senatorska 13, 18-400 Łomża, tel 86-216-6720